ມາດຕະຖານ

ກອງປະຊຸມ ພັດທະນາມາດຕະຖານສະມັດຕະພາບທາງດ້ານ ICT ສຳລັບຄູ ໃນ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7-9 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ ໂຮງແຮມສຸນັນທາ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ; ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ເກດ ພັນລັກ, ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ແລະ ທ່ານນາງ Auken Thungatarova, ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ UNESCO, Bangkok. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ດຳເນີນໃນ 2 ຮູບແບບ ຄື: ແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ອອນລາຍ (Online) ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຕ່າງແຂວງ ແລະ ອົງການ UNESCO, Bangkok; ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 29 ທ່ານຍິງ 10 ທ່ານເຊິ່ງມາຈາກ ກົມສ້າງຄູ, ກົມແຜນການ, ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ກົມນິຕິກໍາ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ, ສວສ, ສູນພັດທະນາຄູ, ສູນໄອຊີທີ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ເຊກອງ, ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ, ບ້ານເກິນ, …

ກອງປະຊຸມ ພັດທະນາມາດຕະຖານສະມັດຕະພາບທາງດ້ານ ICT ສຳລັບຄູ ໃນ ສປປ ລາວ Read More »