[2016] ຄູ່ມືແນະນຳການປະເມີນຜົນງານ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງລັດຖະກອນຄູ (ສະບັບປັບປຸງ)