[2015] ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍຄຸນສົມບັດ ແລະ ຈັນຍາບັນຄູ