ສະຖິຕິນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູ 2021-2022 (ລະບົບປົກກະຕິ) Triggers on 767px

ລຳດັບ ຊື່ສະຖາບັນ
ເຂົ້າຮຽນທັງໝົດ
ເຂົ້າຮຽນໃໝ່
ປີສຸດທ້າຍ
ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ
1 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຊ) 715 499 96 68 252 167
2 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມສ) 117 62 9 5 52 24
3 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຈ) 553 375 128 85 169 118
4 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຂ) 144 95 4 1 102 69
5 ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນ້ຳ​ທາ 492 361 138 106 180 130
6 ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 354 260 66 48 160 121
7 ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງ​ໄຂ 475 317 107 84 206 137
8 ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານ​ເກິ​ນ 493 414 149 115 242 218
9 ວິທະຍາໄລຄູ ດົງ​ຄຳ​ຊ້າງ 718 637 168 147 273 247
10 ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ 360 251 53 38 174 120
11 ວິທະຍາໄລຄູ ສາລະ​ວັນ 550 399 107 81 252 193
12 ວິທະຍາໄລຄູ ປາກ​ເຊ 406 290 99 71 181 132
13 ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ 211 59 30 11 126 36
14 ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ 247 185 42 29 122 93
15 ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້ 378 0 69 0 46 0
16 ວິທະຍາໄລສົງ ຈຳປາສັກ 234 0 56 0 54 0
ລວມທັງໝົດ 6,346 4,203 1,321 889 2,591 1,806