ສະຖິຕິນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູ 2020-2021 (ລະບົບປົກກະຕິ) Triggers on 767px

ລຳດັບ ຊື່ສະຖາບັນ
ເຂົ້າຮຽນທັງໝົດ
ເຂົ້າຮຽນໃໝ່
ປີສຸດທ້າຍ
ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ
1 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຊ) 981 657 143 107 347 347
2 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມສ) 286 144 22 11 121 61
3 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຈ) 689 482 180 118 229 164
4 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຂ) 153 107 0 0 107 77
5 ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນ້ຳ​ທາ 621 423 171 148 163 89
6 ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 617 427 110 89 207 137
7 ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງ​ໄຂ 581 355t 134 96 137 85
8 ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານ​ເກິ​ນ 580 431 126 107 239 182
9 ວິທະຍາໄລຄູ ດົງ​ຄຳ​ຊ້າງ 862 785 225 214 349 306
10 ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ 6002 444 136 94 249 190
11 ວິທະຍາໄລຄູ ສາລະ​ວັນ 637 459 175 134 80 68
12 ວິທະຍາໄລຄູ ປາກ​ເຊ 577 459 175 134 200 151
13 ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ 294 71 77 20 94t 18
14 ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ 350 260 89 61 110 83
15 ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້ 300 0 73 0 52 0
16 ວິທະຍາໄລສົງ ຈຳປາສັກ 252 0 71 0 58 0
ລວມທັງໝົດ 8,382 8,470 1,854 1,287 2,742 1,826