ສະຖິຕິນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູ 2019-2020 (ລະບົບປົກກະຕິ) Triggers on 767px

ລຳດັບ ຊື່ສະຖາບັນ
ເຂົ້າຮຽນທັງໝົດ
ເຂົ້າຮຽນໃໝ່
ປີສຸດທ້າຍ
ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ
1 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຊ) 1,383 743 303 113 423 215
2 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມສ) 421 205 66 42 132 59
3 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຈ) 858 587 168 115 243 157
4 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຂ) 378 241 42 24 117 75
5 ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນ້ຳ​ທາ 845 495 210 147 259 156
6 ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 815 532 201 147 259 156
7 ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງ​ໄຂ 784 426 247 161 150 90
8 ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານ​ເກິ​ນ 478 372 204 159 133 104
9 ວິທະຍາໄລຄູ ດົງ​ຄຳ​ຊ້າງ 1,168 1,016 311 174 440 381
10 ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ 877 645 153 124 244 188
11 ວິທະຍາໄລຄູ ສາລະ​ວັນ 791 562 241 158 173 155
12 ວິທະຍາໄລຄູ ປາກ​ເຊ 803 581 138 107 239 172
13 ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ 371 81 58 14 137 29
14 ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ 396 290 96 70 82 55
15 ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້ 277 0 90 0 64 0
16 ວິທະຍາໄລສົງ ຈຳປາສັກ 294 0 72 0 84 0
ລວມທັງໝົດ 10,939 6,776 2,600 1,641 3,111 1,950