ສະຖິຕິນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູ 2018-2019 (ລະບົບປົກກະຕິ) Triggers on 767px

ລຳດັບ ຊື່ສະຖາບັນ
ເຂົ້າຮຽນທັງໝົດ
ເຂົ້າຮຽນໃໝ່
ປີສຸດທ້າຍ
ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ
1 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຊ) 1,589 919 363 212 487 281
2 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມສ) 547 248 123 54 147 64
3 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຈ) 976 650 277 188 270 157
4 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຂ) 544 338 146 88 172 108
5 ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນ້ຳ​ທາ 843 470 390 239 203 120
6 ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 919 601 326 220 170 106
7 ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງ​ໄຂ 894 455 237 143 316 161
8 ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານ​ເກິ​ນ 837 578 200 156 240 153
9 ວິທະຍາໄລຄູ ດົງ​ຄຳ​ຊ້າງ 1,158 982 407 344 196 166
10 ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ 1,098 779 303 198 347 239
11 ວິທະຍາໄລຄູ ສາລະ​ວັນ 769 561 239 177 218 153
12 ວິທະຍາໄລຄູ ປາກ​ເຊ 884 630 230 155 190 135
13 ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ 544 117 131 40 218 46
14 ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ 435 328 151 117 154 119
15 ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້ 290 0 90 0 64 0
16 ວິທະຍາໄລສົງ ຈຳປາສັກ 298 0 90 0 64 0
ລວມທັງໝົດ 12,625 7,656 3,695 2,331 3,450 2,008