ສະຖິຕິນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູ 2017-2018 (ລະບົບປົກກະຕິ) Triggers on 767px

ລຳດັບ ຊື່ສະຖາບັນ
ເຂົ້າຮຽນທັງໝົດ
ເຂົ້າຮຽນໃໝ່
ປີສຸດທ້າຍ
ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ
1 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຊ) 1,732 917 455 259 486 222
2 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມສ) 595 309 175 82 263 98
3 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຈ) 864 521 448 283 118 51
4 ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຂ) 437 285 85 47 104 70
5 ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນ້ຳ​ທາ 1,015 587 213 131 549 344
6 ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 1,163 753 259 171 556 380
7 ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງ​ໄຂ 1,022 545 238 148 393 248
8 ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານ​ເກິ​ນ 1,160 750 236 193 240 160
9 ວິທະຍາໄລຄູ ດົງ​ຄຳ​ຊ້າງ 1,326 1,143 262 231 594 530
10 ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ 1,767 1,285 273 215 956 695
11 ວິທະຍາໄລຄູ ສາລະ​ວັນ 988 685 180 146 278 210
12 ວິທະຍາໄລຄູ ປາກ​ເຊ 1,171 844 262 201 459 347
13 ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ 477 94 166 35 196 41
14 ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ 433 94 166 35 196 41
15 ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້ 373 0 90 0 143 0
16 ວິທະຍາໄລສົງ ຈຳປາສັກ 347 0 84 0 11 0
ລວມທັງໝົດ 14,880 9,059 3,598 2,276 5,605 3,526