ມາດຕະຖານ

ເອກະສານດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນນະພາບ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນແຕ່ລະດ້ານ ໂດຍເປັນຕົວກຳໜົດທິດທາງ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາວຽກງານ…