ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ກົມສ້າງຄູຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ສຄ” ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະພັກກະຊວງກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງ, ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ການນຳຂອງກົມສ້າງຄູແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ

ທ່ານ ບຸນຄ້ຳ ຈະເລີນສຸກ
“ຫົວໜ້າກົມກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງຄູ 1975 ຫາປີ 1979” ​

 

ທ່ານ ຄຳຜອງ ພັນວົງສາ
ຫົວໜ້າກົມກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງຄູ ແຕ່ປີ 1980 – 1982 ”

ທ່ານ ບຸນຄ້ຳ ຈະເລີນສຸກ
“ຫົວໜ້າກົມກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງຄູ 1983 ຫາປີ 1985”

ທ່ານ ດວງຕາ ບຸນລາວົງ
“ຫົວໜ້າພາກສ່ວນຄູ ແຕ່ປີ 1989-1990; ຫົວໜ້າກົມກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງຄູ ແຕ່ປີ 1989 – 1998 ”

ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ
“ຫົວໜ້າກົມກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງຄູ 1998 ຫາປີ 2006”

 

ທ່ານ ດຣ ມີທອງ ສຸວັນວິໄຊ
ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ແຕ່ປີ 2006 – 2012 ”

ທ່ານ ຈັນດີ ພົມມະບຸດ
“ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ  ແຕ່ປີ 2012-2017”

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ
“ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ແຕ່ປີ 2018 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ”