ກອງປະຊຸມລາຍງານການຕິດຕາມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງ ໃນວິທະຍາໄລຄູ 08 ແຫ່ງ

ກົມສ້າງຄູຈັດກ້ອງປະຊຸມລາຍງານການຕິດຕາມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງ ໃນວິທະຍາໄລຄູ 08 ແຫ່ງ
…..