ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ສະບັບເລກທີ 642/ສສກ, ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2020. ກົມສ້າງຄູ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຂື້ນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານຈາກ ອົງການ ອຸຍນິເຊັບ; ການດຳເນີນກອງປະຊຸມທັງ 3 ຄັ້ງໄດ້ຮັບກຽດ ເປັນປະທານ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ການໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຂອງ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ກອງປະຊຸມປຶຶກສາຫາລືລະດັບຊາດກ່ຽວກັບ ວຽກງານການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ໄດ້ຈັດຂື້ນ 3 ຄັ້ງຄື:
ຄັ້ງທີ 1: ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 2-3 ມີນາ 2020 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ
ຄັ້ງທີ 2: ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 5-6 ມີນາ 2020 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ
ຄັ້ງທີ 3: ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 10-11 ມີນາ 2020 ທີ່ສະໂມສອນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຶ່ມ (ທ່າລາດ) ແຂວງວຽງຈັນ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດໃນ 3 ຄັ້ງມີ 166 ຄົນ, ຍິງ 25 ຄົນ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1) ເພຶ່ອສະທ້ອນຄືນກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ, ລວມທັງການສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຄູໄລຍະປະຈຳການທາງດ້ານນະໂນບາຍ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ

2) ເພື່ອລະດົມຄຳຄິດເຫັນທີ່ກ່ຽວກັບທິດທາງ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເລົ່ານັ້ນ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູຢ່າງແທດເໝາະ. ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືນີ້ ຈະເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ແຜນ 9), ໂດຍສະເພາະສຳລັບຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາ ແລະ ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດ ໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2020


Ref: ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ ເລກທີ 623/ສຄ; ລົງວັນທີ 27 ມີນາ 2020